Obec Kalinkovo

TatraHaus - dostupne pozemky

Lokalita: Alej Hrušov

Pozemky sa nachádzajú v novovybudovanej štvrti pokojnej obce Kalinkovo. Zo severnej strany sú pripojené na štvrť Kalinkovo 1, z východnej strany sú ohraničené štátnou hranicou Kalinkovo – Hamuliakovo a zo západnej strany susedia s hornožitnoostrovnou hrádzou.

OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ

Obec Kalinkovo je plne občiansky vybavená. Okrem obecného úradu sa tu nachádzajú potraviny, pošta, Materská aj základná škola, zdravotné stredisko.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Obľúbencov športových aktivít určite poteší futbalový štadión, ihrisko s umelým trávnikom, plážový volejbal, detské ihrisko a v neposlednom rade rozľahlý rybník s možnosťou rybárčenia či korčuľovania v zimnom obdobi. O víkendový program s rodinou sa určite postará aj športový rezort X-bionic sphere Čilistov, ktorý ponúka bohaté možnosti športového vyžitia pre každú vekovú kategóriu.

PODMIENKY VYUŽITIA POZEMKOV, VYPLÝVAJÚCE z ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KALINKOVO:

 • Situovanie samostatne stojacích rodinných domov musí vytvárať uličný priestor

 • Stavebná čiara je stanovená 6 m od okraja komunikácie

 • Výška oplotenia do ulice maximálne 150 cm, ostatného oplotenia max 180 cm

 • Ako oplotenie môže byť použitý zelený plot, alebo pletivové poplastované oplotenie

 • Minimálna vzdialenosť medzi samostatne stojacími rodinnými domami je 7 m

 • Počet podlaží rodinných domov – suterén, jedno nadzemné podlažie + obytné podkrovie

 • Tvar strechy (sedlový, valbový alebo pultový)

 • Sklon strechy od 20 do 35 stupňov

 • Dosvetlenie podkrovných priestorov (vikiere alebo strešné okná)

 • Zastavanosť pozemkov je 30 % (koeficient 0,3)

 • Koeficient prírodných plôch (nízka a vysoká zeleň) – 55%

 • Koeficient spevnených plôch (chodníky, odstavné plochy) – 15%

 • Státie vozidiel bude na pozemkoch rodinných domov v zmysle STN 736110/Z1, minimálne dva parkovacie miesta pre jednu bytovú jednotku

 • Odvod odpadových vôd bude riešený ako delená sústava, do verejnej splaškovej kanalizácie budú vypúšťané výlučne splaškové vody

 • Dažďové vody zo striech rodinných domov budú zachytávané na pozemkoch pri rodinných domoch