top of page

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

11.jpg

Pojem nízkoenergetický dom môžeme chápať z rôzneho uhla pohľadu, no vo všeobecnosti sa jedná o domy, ktoré majú nižšie energetické a teda aj nižšie finančné náklady, oproti bežným domom, ktoré spĺňajú stavebné normy používané v súčasnosti, inými slovami to môžeme chápať tak, že nízkoenergetický dom má nízku spotrebu tepla, ktorá je potrebná na vykurovanie domácnosti.

Postupom času každá doba má iné nároky na dizajn ale aj životnosť technických zariadení, inak tomu nie je ani v stavebníctve. V dnešnej dobe sa kladie enormný dôraz na spotrebu energií, pričom v minulosti sa potreba energií zanedbávala. Domy s nízkou spotrebou energie sa vyznačujú hlavne hrubšou izoláciou obvodového plášťa, rekuperáciou tepla (riadeného vetrania) ale aj oknami, ktoré sú umiestnené na južnú svetovú stranu, aby sa tak zabezpečili pasívne solárne zisky.

 

Základným cieľom nízkoenergetického domu je vytvoriť v dome tepelnú pohodu, ale zároveň znížiť potrebu tepla na vykurovanie, aj pomocou slnečnej energie. Tiež zabezpečiť komfort bývania pre obyvateľov. Nízkoenergetický dom – máme na mysli dom, ktorý slúži na bežné účely ale zároveň má nižšiu spotrebu energií vynaloženej na prevádzku v porovnaní s bežnými domami. Aby sme mohli hovoriť o nízkoenergetickom dome, nemôže priemerný súčiniteľ prestupu tepla prekročiť odporúčanú hodnotu. Merná spotreba tepla na vykurovanie musí byť v rozmedzí 15 až 50 kWh/m² za rok. Popis typov domov a aj ich ročná spotrebu energie na m² obytnej plochy za rok je v (tab.č.1).

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE NA M² OBYTNEJ PLOCHY

Najsledovanejšie články

Interierovy-dizajn.png

INTERIÉROVÝ DIZAJN

Preco-drevodom.png

PREČO DREVODOM

projekt-na-mieru.png

TVORBA PROJEKTU

NA MIERU

TYP DOMU

POPIS

SPOTREBA

Bežné staršie domy

Domy, ktoré počas výstavby nemali za cieľ znížiť spotrebu energií na vykurovanie, teda sú nezateplené, bez energetický úsporného vetrania, produkujú pomerne veľa emisií

≥ 140 kWh

Bežná novostavba

Dom, ktorý spĺňa súčasnú stavebnú normu, no je bez moderných spôsobov získavania energií

80 – 140 kWh

Nízkoenergetický dom

Dom, ktorý je navrhnutý a postavený zo zámerov úspory energie, má lepšie izolačné materiály, využíva obnoviteľné zdroje energie a obsahuje systém spätného získavania tepla pomocou vetrania

15 – 50 kWh

KRITÉRIA NA NÍZKOENERGETICKÚ STAVBU

Aby sme mohli tvrdiť, že dom je nízkoenergetický, respektíve spĺňa nízkoenergetický štandard je potrebné znížiť energetickú náročnosť domu. Preto musí byť dodržaných pár základných kritérií:

  • Kvalitné okná a vstupné dvere

  • Zateplenie obvodového plášťa

  • Orientácia domu na pozemku (obytné miestnosti na juh a technické miestnosti na sever. Ak zvolíme vhodnú orientáciu, dá sa dosiahnuť lepšie využívanie solárnych ziskov)

  • Nízkotepelné vykurovanie

  • Vzduchotesnosť domu

  • Riadené vetranie s rekuperáciou použitého vzduchu: Ide o technológiu, ktorá zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu do miestnosti, a zároveň odsáva použitý vzduch, taktiež rekuperačná jednotka má schopnosť odoberať teplo z použitého vzduchu , ktoré využíva na ohrev čerstvého vzduchu, hlavne v zimnom období

  • Použitie moderných technológií na výrobu tepla: tepelné čerpadlo, solárny kolektor, …

Parameter úspornosti nízkoenergetického domu je definovaný ako priemerná ročná spotreba energie na vykurovanie domu na m² (1 kWh/m²*rok). Inými slovami sa dá povedať koľko energie v kWh potrebujeme na dosiahnutie tepelnej pohody na m² za rok.

SPOTREBA ENERGIE V DOME:

  • Vykurovanie, respektíve chladenie

  • Príprava teplej úžitkovej vody

  • Ostatná spotreba

Nedá sa presne určiť parameter reálnej spotreby, pretože sa nedá brať do úvahy, každý vplyv, ktorý tento parameter ovplyvňuje. Napríklad tepelné mosty, ktoré vznikajú, ale tiež kvalita prevedenia tepelných izolácií, či kvalita výroby a osadenia okien.

Celkovú spotrebu energie v dome, a to nemusí ísť o nízkoenergetický dom, ovplyvňuje hlavne správanie osôb, ktoré žijú v dome. Preto môžeme povedať, že nízkoenergetický štandard sa dá dosiahnuť reálnou spotrebou stavby.

ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE PRE DOM S PLOCHOU 150 m²

TYP DOMU

SPOTREBA

Starší dom

≥ 140 kWh

Novostavba

80 – 140 kWh

Nízkoenergetický dom

15 – 50 kWh

Výpočtom sa dá pomerne presne ale zistiť akú spotrebu tepla bude mať dom na vykurovanie a tiež akú teplotu potrebuje na TÚV. Vyriešiť spotrebu sa dá už počas stavby. Riešenie je v jednoduchých opatreniach, ako napríklad úsporné žiarovky, spotrebiče triedy A alebo vybudovanie kvalitného krbu a podobne. Vplyv na spotrebu má aj inteligentná elektroinštalácia(osvetlenie, automatizované riadenie stmievania, meranie a regulácia vykurovania napr. pri otvorenou okne je vykurovací systém neúčinný, taktiež zásuvkové obvody vrátane vypínačov), ktorá môže dosiahnuť úsporu až o 15%.

POROVNÁVANIE TRADIČNÉHO DOMU S NÍZKOENERGETICKÝM

termograficka-snimka-porovnava-tradicny-dom-s-nizkoenergetickym-domom.png

Na obrázku je vidieť termografickú snímku, ktorá porovnáva tradičný dom (vľavo) s domom nízkoenergetickým (vpravo). Dom vpravo udržuje získané teplo vo vnútri domu a len minimálne množstvo tepla prejde obvodovým plášťom, pričom vľavo vidieť dom, ktorý prepúšťa získané teplo.

bottom of page