top of page

CERTIFIKÁCIA

Dôvodom je fakt že si stojíme za našou prácou a technológiou o čom svedčí okrem prístupu našich pracovníkov, aj naša certifikácia systému hrubej stavby (hrubá stavba pozostáva z obvodových a priečkových stien + strešný krov). 

Výsledná certifikácia podlieha prísnemu technickému posúdeniu hrubej stavby a to z hľadiska:

 • statického posudku

 • požiarnej odolnosti

 • tepelno-technických parametrov

 • odolnosť proti vlhkosti (prestup vodnej pary)

 • vodotesnosť obvodového plášťa

 • reakcia na oheň

 • pevnostná trieda konštrukčného reziva v stenách

 • rozmery a rozmerové tolerancie (podľa výrobnej dokumentácie)

 • vlhkosť dreva

 • posúdenie výrobnej dokumentácie (výkresová časť)

 

Firma Tatra Haus, s.r.o. získala daný certifikát po absolvovaní všetkých spomínaných posúdení ako aj inšpekciách vykonaných na stavbách, samotnej výrobnej hale a podrobnom preskúmaní výrobnej dokumentácie. Celý tento proces bol vykonaný v priebehu 6 mesiacov renomovaným technickým a skúšobným ústavom stavebným, kedy boli zohľadnené všetky potencionálne faktory. Certifikát, ktorý je výsledkom technického posúdenia hrubej stavby je dôležitou súčasťou záručného systému stavby!

CERTIFIKÁT-HRUBEJ-STAVBY_PDF.jpg

Okrem spomínanej certifikácie hrubej stavby je veľmi dôležité si uvedomiť z pohľadu investora (klienta) kto sa Vám o výstavbu rodinného domu stará a dohliada. Inými slovami stavebná firma by mala mať vlastného stavebného inžiniera, ktorý má oprávnenie vykonávať okrem iného aj dohľad nad výstavbou. Tým sa môže predísť rôznym komplikáciám a nepredvídaným situáciám.

Dokáže pripravovať a riadiť výstavbu zložitých stavieb, riadiť stavebnú firmu, či vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Kladie dôraz na to, aby svoje získané hlboké znalosti v oblasti teórie technológie stavieb použil pri riadení tímu pracovníkov pri príprave a realizácií stavieb. Bol spôsobilý samostatne viesť aj veľké projekty a prevzal zodpovednosť za komplexné riešenia. Je schopný uplatňovať a rozvíjať získané teoretické vedomosti,analyzovať systémy, optimalizovať postupy a riešenia.

Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri príprave a realizácií zložitých stavieb. Je schopný tvorivo a koncepčne pracovať vo výskume a vývoji, posúdiť navrhované projekty z ekonomického hľadiska. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, kriticky analyzuje a posudzuje navrhované riešenia. Vychádza z princípov a praktík odboru, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom použitých metód. Vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Má schopnosť analyzovať variantné možnosti technologických procesov z pohľadu ich tvorivej aplikácie v zmenených okrajových podmienkach navrhovania, modelovania a optimálneho výberu. Vie kvalifikovane riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja, vyznačuje sa schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s kvalitnou, hospodárnou, bezpečnou a ekologickou výrobou. Vie pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu a implementáciu rozsiahlych riešení súvisiacich s navrhovaním, zhotovením a riadením stavieb, pričom akcentuje jednotlivé aspekty kvality a ekonomiky. Ovláda prácu s relevantnými softvérmi, spôsobmi kontroly výsledkov a analýzou získaných údajov.

Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálnu vlastnú profesionálnu kariéru a učenie sa, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, dodržiavať pri výkone povolania všeobecné zásady etiky a morálky.

Uplatnenie nachádza pri príprave, realizácií všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach:

 • hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor

 • interdisciplinárny odborník v oblasti ekonomiky a riadenia stavebníctva

 • vedúci inžinier stavebnotechnologických projektov

 • manažér kvality stavebnej firmy

 • vedúci stavebných odborov v štátnej správe a samospráve

 • štátny stavebný dohľad štátny dozor

 • manažér a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • koncepčný pracovník normotvornej činnosti

 • koncepčný pracovník výstavby a regionálneho rozvoja

 • odborník v oblasti expertíznej činnosti

(zdroj: Technická univerzita, Stavebná fakulta)

bottom of page