CERTIFIKÁCIA

Ako jedni z mála Vám ponúkame záruku na náš konštrukčný systém 30 rokov.

Dôvodom je fakt že si stojíme za našou prácou a technológiou o čom svedčí okrem prístupu našich pracovníkov, aj naša certifikácia systému hrubej stavby (hrubá stavba pozostáva z obvodových a priečkových stien + strešný krov). 

Výsledná certifikácia podlieha prísnemu technickému posúdeniu hrubej stavby a to z hľadiska:

- statického posudku

- požiarnej odolnosti

- tepelno-technických parametrov

- odolnosť proti vlhkosti (prestup vodnej pary)

- vodotesnosť obvodového plášťa

- reakcia na oheň

- pevnostná trieda konštrukčného reziva v stenách

rozmery a rozmerové tolerancie (podľa výrobnej dokumentácie)

- vlhkosť dreva

- posúdenie výrobnej dokumentácie (výkresová časť)

Firma Tatra Haus, s.r.o. získala daný certifikát po absolvovaní všetkých spomínaných posúdení ako aj inšpekciách vykonaných na stavbách, samotnej výrobnej hale a podrobnom preskúmaní výrobnej dokumentácie. Celý tento proces bol vykonaný v priebehu 6 mesiacov renomovaným technickým a skúšobným ústavom stavebným, kedy boli zohľadnené všetky potencionálne faktory. Certifikát, ktorý je výsledkom technického posúdenia hrubej stavby je dôležitou súčasťou záručného systému stavby!

STAVEBNÝ DOHĽAD (Stavebný inžinier)

Okrem spomínanej certifikácie hrubej stavby je veľmi dôležité si uvedomiť z pohľadu investora (klienta) kto sa Vám o výstavbu rodinného domu stará a dohliada. Inými slovami stavebná firma by mala mať vlastného stavebného inžiniera, ktorý má oprávnenie vykonávať okrem iného aj dohľad nad výstavbou. Tým sa môže predísť rôznym komplikáciám
a nepredvídaným situáciám.

Profil

Dokáže pripravovať a riadiť výstavbu zložitých stavieb, riadiť stavebnú firmu, či vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Kladie dôraz na to, aby svoje získané hlboké znalosti v oblasti teórie technológie stavieb použil pri riadení tímu pracovníkov pri príprave a realizácií stavieb. Bol spôsobilý samostatne viesť aj veľké projekty a prevzal zodpovednosť za komplexné riešenia. Je schopný uplatňovať a rozvíjať získané teoretické vedomosti,analyzovať systémy, optimalizovať postupy a riešenia.

Teoretické vedomosti

Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri príprave a realizácií zložitých stavieb. Je schopný tvorivo a koncepčne pracovať vo výskume a vývoji, posúdiť navrhované projekty z ekonomického hľadiska. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, kriticky analyzuje a posudzuje navrhované riešenia. Vychádza z princípov a praktík odboru, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom použitých metód. Vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Má schopnosť analyzovať variantné možnosti technologických procesov z pohľadu ich tvorivej aplikácie v zmenených okrajových podmienkach navrhovania, modelovania a optimálneho výberu. Vie kvalifikovane riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja, vyznačuje sa schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s kvalitnou, hospodárnou, bezpečnou a ekologickou výrobou. Vie pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu a implementáciu rozsiahlych riešení súvisiacich s navrhovaním, zhotovením a riadením stavieb, pričom akcentuje jednotlivé aspekty kvality a ekonomiky. Ovláda prácu s relevantnými softvérmi, spôsobmi kontroly výsledkov a analýzou získaných údajov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálnu vlastnú profesionálnu kariéru a učenie sa, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, dodržiavať pri výkone povolania všeobecné zásady etiky a morálky.

Uplatnenie

Uplatnenie nachádza pri príprave, realizácií všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach:

  • hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor

  • interdisciplinárny odborník v oblasti ekonomiky a riadenia stavebníctva

  • vedúci inžinier stavebnotechnologických projektov

  • manažér kvality stavebnej firmy

  • vedúci stavebných odborov v štátnej správe a samospráve

  • štátny stavebný dohľad štátny dozor

  • manažér a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • koncepčný pracovník normotvornej činnosti

  • koncepčný pracovník výstavby a regionálneho rozvoja

  • odborník v oblasti expertíznej činnosti

(zdroj: Technická univerzita, Stavebná fakulta)